มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เยี่ยมชมสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เยี่ยมชมสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว และผศ.สมหมาย เปียกถนอม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารือการทำข้อตกลงความร่วมมือกับทางสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี Prof.Dr.Wu XiaoXin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายจีน อาจารย์ธนาภรณ์ โคตรพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯฝ่ายไทย และ Mr.Qiu Zongfeng รองผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ เข้าร่วมการประชุมการทำข้อตกลงความร่วม