สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน  YCT

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน  YCT

วันที่ 19 สิงหาคม 2560 สถาบันขงจื่อฯ ได้จัดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 โดยมีผู้เข้าสอบจำนวนทั้งสิ้น 1,667 คน ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าสอบมากที่สุด สถานที่จัดสอบ ได้แก่ โรงเรียนตังเอ็ง จังหวัดจันทบุรี โดยมีนักเรียนเข้าสอบจำนวน 1,185 คน  และนักเรียนผู้เข้าสอบจากโรงเรียนราษฎร์วิทยา จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 482 คน

dav
dav