สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดอบรมให้กับนักศึกษาฝึกสอน   รุ่นที่ 15

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดอบรมให้กับนักศึกษาฝึกสอน   รุ่นที่ 15

ในวันที่ 1 -4 สิงหาคม 2560 สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ได้จัดการให้กับนักศึกษาฝึกสอน  รุ่นที่ 15 โดยมีนักศึกษาฝึกสอนจากโรงเรียนในความร่วมมือเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เนื้อหาการจัดอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน และได้จัดการบรรยายประสบการณ์การเรียนการสอนในประเทศไทย  และกิจกรรมอื่นๆ