• ภาษาไทย
  • 中文
  • English

ที่อยู่

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี
57 หมู่ 2 ตำบลโคกโคเฒ่า ถนนสุพรรณบุรี -ป่าโมก
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์

โทรศัพท์: 0066-35-550738
โทรสาร: 0066-35-550739