ติดต่อสถาบัน

ที่อยู่

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี
57 หมู่ 2 ตำบลโคกโคเฒ่า ถนนสุพรรณบุรี -ป่าโมก
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์

โทรศัพท์: 0066-35-969620-19519
โทรสาร: 0066-35-969620-19522

Mobile: 084-6632760; E-mail: cissdu@gmail.com