วันศุกร์, ตุลาคม 18, 2019

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 66 ก ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 จึงทำให้ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี เป็น สถาบัน   ขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ด้วย

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการของจีน ผ่านสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (The Office of Chinese Language Council International) หรือ HANBAN ซึ่งมีสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ ณ กรุงปักกิ่ง  สำนักงานใหญ่ ได้มอบอำนาจ ณ ปักกิ่งให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดตั้งสถาบันขงจื่อ โดยใช้ชื่อเป็นทางการว่า สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี  ตั้งอยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี ตามเอกสารขอจัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 และได้ลงนามความร่วมมือเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 โดยการดำเนินการของสถาบันได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยกวางสี เป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญา และได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่27   ธันวาคม 2549 โดยมี ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้แทนฝ่ายจีนได้แก่ มาดามผังลี่ เลขานุการเอกด้านการศึกษา สถานฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย  และศาสตราจารย์หวาง เหวยยี่ ตัวแทนผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยกวางสี

วัตถุประสงค์การก่อตั้งสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี

เพื่อเสริมสร้างทักษะและความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนในประเทศไทย พัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย

ลักษณะการดำเนินงาน

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี  เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ ในกำกับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต บริหารงานโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจาก HANBAN มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. เป็นศูนย์กลางสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวัฒนธรรมและภาษาจีนในภาคตะวันตกและภาคกลางของไทย
 2. ดำเนินการส่งเสริมการสอนภาษาจีนทั้งภายในมหาวิทยาลัยและแก่สาธารณะ ผ่านหลักสูตรและโครงการที่หลากหลาย
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมจีนและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของจีนผ่านสื่อการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน การอบรมสัมมนา และกิจกรรมนันทนาการ
 4. ดำเนินการฝึกอบรมเตรียมสอบวัดและจัดสอบการวัดระดับความรู้ภาษาจีน ( HSK / HSKK / YCY )
 5. ส่งเสริมการทำวิจัยทางวิชาการเกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ไทย – จีน
 6. เป็นศูนย์ข้อมูลและการประสานงานการศึกษาต่อในสาธารณรัฐประชาชนจีน

แนวทางการดำเนินงานและการพัฒนาสถาบันขงจื่อฯ   

การจัดการด้านคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน
 • ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษา ศิลปวัฒนธรรมจีน
 • บูรณาการการเรียนการสอนของหลักสูตรกับศิลปวัฒนธรรมจีน
 • พัฒนารายวิชาภาษาจีนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
การจัดการด้านคุณภาพบัณฑิต
 • จัดทำและมีตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
 • มีอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีน
 • ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีน
การจัดการด้านคุณภาพเครือข่ายและความร่วมมือ
 • เป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีน
 • เป็นศูนย์กลางการวัดระดับความรู้ภาษาจีน
 • ขยายเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับสากล
การจัดการด้านการสร้างองค์ความรู้และการจัดการความรู้
 • ส่งเสริมให้มีงานวิจัยและนำผลการวิจัยมาพัฒนากระบวนการดำเนินงานของสถาบันขงจื่อฯและหลักสูตรภาษาจีน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เผยแพร่งานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรมจีนในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับสากล