对不起,此内容只适用于泰文。 For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

[vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]简介[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี

      สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการของจีน ผ่านสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ หรือ HANBAN ซึ่งได้มอบอำนาจให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดตั้งสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี  โดยตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยกวางสี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญา มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2549 โดย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

วัตถุประสงค์การก่อตั้งสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัย สวนดุสิต สุพรรณบุรี

เพื่อเสริมสร้างทักษะและความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนในประเทศไทย พัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย

ลักษณะการดำเนินงานของสถาบันขงจื่อฯ

1. ดำเนินการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและแก่สาธารณะ ผ่านหลักสูตรและโครงการที่หลากหลายของสถาบันขงจื่อฯ

2. จัดโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน

3. เป็นศูนย์กลางจัดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ( HSK / HSKK / YCT ) 

4. เป็นศูนย์ข้อมูลและดำเนินการประสานงานการศึกษาต่อในสาธารณรัฐประชาชนจีน[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน

สถาบันขงจื่อฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของภาษาจีน จึงได้จัดตั้งห้องเรียนขงจื่อฯ ให้กับโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ให้แพร่กระจายออกไปในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง และยังจัดกิจกรรมส่งเสริมเรียนการสอนภาษาจีนอีกมากมาย เช่น การแข่งขันวัดระดับความรู้ภาษาจีน การพูดสุนทรพจน์จีน และการคัดลายมือจีน เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มีการจัดโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้วัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนของสถาบันขงจื่อฯ นั้นเป็นไปตามเป้าหมาย

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

ด้านการกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมจีน

การจัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมจีนเป็นกิจกรรมเด่นของสถาบันขงจื่อฯ ที่มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไป ได้มาเข้าร่วมสัมผัสกับวัฒนธรรมของประเทศจีนอย่างแท้จริง เช่น กิจกรรมในเทศกาลตรุษจีน เทศกาลไหว้พระจันทร์ เทศกาลไหว้บะจ่าง เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมเปิดบ้านสัมผัสวัฒนธรรมจีน ( Open House ) ให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้ ซึมซับและเข้าใจวัฒนธรรมจีนมากยิ่งขึ้น ได้แก่กิจกรรมการชงชาจีน การเขียนพู่กันจีน การแต่งกายจีนโบราณ สาธิตการทำอาหารจีน ศิลปะการถักเชือก การตัดกระดาษจีน รำไทเก๊ก ศิลปะกังฟู นาฏศิลป์จีน การร้องเพลงจีน เป็นต้น

 

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

川登喜大学素攀孔子学院

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี

57 หมู่ 2 ถนน สุพรรณบุรี ป่าโมก อ.เมือง

จ.สุพรรณบุรี 72000

โทร. (66) 035969624 #6608

E-mail: cissdu@gmail.com

เว็บไซต์confucius.dusit.ac.th

FACEBOOK: https://www.facebook.com/cisdus.suphanburi

抖音: dysjha5qsag0

Wechat:

简介

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]