สถบันขงจื่อ มหาวิทยาลายสวนดุสิ สุพรรณบุรี 川登喜大学素攀孔子学院 CONFUCIUS INSTITUTE OF SUAN DUSIT UNIVERSITY AT SUPHANBURI

Sorry, this entry is only available in Thai and 中文. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in one of the available alternative languages. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

About

ความเป็นมา

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2549
โดยเป็นสถาบันอิสระที่ไม่แสวงหา ผลประโยชน์ เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งได้รับการสนับสนุนและอนุญาตตามกฎหมาย จากสถาบันส่งเสริมการสอนภาษาจีนนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์
ในการเป็นศูนย์การศึกษา ส่งเสริมการสอน ภาษาจีน การศึกษาต่อ ทุนและเผยแพร่้ความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมจีน ตอบสนอง นักเรียน นักศึกษา ชุมชนและผู้ที่สนใจ

พันธมิตร

การดำเนินงานบริหารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี เกิดจากความร่วมมือระหว่าง

  • ม.กวางสึ มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีที่มีการก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ .2473 นับเป็นหนึ่งในของมหาวิทยาลัย
    ชั้นนำร้อยแห่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ที่เมืองหนานหนิง ของมลฑลกวางสี ปัจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 22,631และระดับปริญญาโท 16,270 คนจาก จากวิทยาลัย 30 สาขาย่อยใต้การดำเนิันการซี่งนับว่ามีบทบาทความสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคมของจีน
  • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษา ที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2479 มีอัตลักษณ์โดดเด่นในเรื่อง การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ การพยาบาล อุตสาหกรรมอาหารและการท่องเที่ยว ในระดับนานาชาติ โดยได้ขยายสร้างศูนย์สุพรรณบุรี รองรับความต้องการการเรียนการสอนในส่วนภาคตะวันตกของไทย
About

พันธกิจ

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การอบรมภาษาจีน และการเผยแพร่ข้อมูลและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน สนับสนุนให้กับชุมชนและสถาบันการศึกษาในภาคกลาง และ ภาคตะวันตก ทั้งยังเปิดอบรมและเป็นศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ ส่งเสริมการวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ภาษา วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ไทย-จีน

สาธารณูปกรณ์

ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban)และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อาคารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดสิต สุพรรณบุรีถูกออกแบบและจัดสร้างในสไตล์จีนร่วมสมัยเพื่อรองรับการใช้งาน
ด้วยห้องประชุมเอนกประสงค์ 1 ห้อง ส่วนสำนักงาน 2ห้อง ห้องเรียน 2 ห้องเรียน ห้องสมุดอ่านหนังสือ 1 ห้อง
และห้องแล็ปมัลติมีเดีย 1 ห้อง