Sorry, this entry is only available in Thai and 中文. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 66 ก ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 จึงทำให้ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี เป็น สถาบัน   ขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ด้วย

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการของจีน ผ่านสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (The Office of Chinese Language Council International) หรือ HANBAN ซึ่งมีสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ ณ กรุงปักกิ่ง  สำนักงานใหญ่ ได้มอบอำนาจ ณ ปักกิ่งให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดตั้งสถาบันขงจื่อ โดยใช้ชื่อเป็นทางการว่า สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี  ตั้งอยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี ตามเอกสารขอจัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 และได้ลงนามความร่วมมือเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 โดยการดำเนินการของสถาบันได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยกวางสี เป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญา และได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่27   ธันวาคม 2549 โดยมี ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้แทนฝ่ายจีนได้แก่ มาดามผังลี่ เลขานุการเอกด้านการศึกษา สถานฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย  และศาสตราจารย์หวาง เหวยยี่ ตัวแทนผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยกวางสี

วัตถุประสงค์การก่อตั้งสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี

เพื่อเสริมสร้างทักษะและความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนในประเทศไทย พัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย

ลักษณะการดำเนินงาน

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี  เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ ในกำกับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต บริหารงานโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจาก HANBAN มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. เป็นศูนย์กลางสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวัฒนธรรมและภาษาจีนในภาคตะวันตกและภาคกลางของไทย
 2. ดำเนินการส่งเสริมการสอนภาษาจีนทั้งภายในมหาวิทยาลัยและแก่สาธารณะ ผ่านหลักสูตรและโครงการที่หลากหลาย
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมจีนและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของจีนผ่านสื่อการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน การอบรมสัมมนา และกิจกรรมนันทนาการ
 4. ดำเนินการฝึกอบรมเตรียมสอบวัดและจัดสอบการวัดระดับความรู้ภาษาจีน ( HSK / HSKK / YCY )
 5. ส่งเสริมการทำวิจัยทางวิชาการเกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ไทย – จีน
 6. เป็นศูนย์ข้อมูลและการประสานงานการศึกษาต่อในสาธารณรัฐประชาชนจีน

แนวทางการดำเนินงานและการพัฒนาสถาบันขงจื่อฯ   

การจัดการด้านคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน
 • ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษา ศิลปวัฒนธรรมจีน
 • บูรณาการการเรียนการสอนของหลักสูตรกับศิลปวัฒนธรรมจีน
 • พัฒนารายวิชาภาษาจีนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
การจัดการด้านคุณภาพบัณฑิต
 • จัดทำและมีตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
 • มีอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีน
 • ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีน
การจัดการด้านคุณภาพเครือข่ายและความร่วมมือ
 • เป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีน
 • เป็นศูนย์กลางการวัดระดับความรู้ภาษาจีน
 • ขยายเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับสากล
การจัดการด้านการสร้างองค์ความรู้และการจัดการความรู้
 • ส่งเสริมให้มีงานวิจัยและนำผลการวิจัยมาพัฒนากระบวนการดำเนินงานของสถาบันขงจื่อฯและหลักสูตรภาษาจีน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เผยแพร่งานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรมจีนในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับสากล