สถบันขงจื่อ มหาวิทยาลายสวนดุสิ สุพรรณบุรี 川登喜大学素攀孔子学院 CONFUCIUS INSTITUTE OF SUAN DUSIT UNIVERSITY AT SUPHANBURI

Sorry, this entry is only available in Thai. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Introduction

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี

      สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการของจีน ผ่านสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ หรือ HANBAN ซึ่งได้มอบอำนาจให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดตั้งสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี  โดยตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยกวางสี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญา มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2549 โดย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด

วัตถุประสงค์การก่อตั้งสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัย สวนดุสิต สุพรรณบุรี

เพื่อเสริมสร้างทักษะและความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนในประเทศไทย พัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย

ลักษณะการดำเนินงานของสถาบันขงจื่อฯ

1. ดำเนินการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและแก่สาธารณะ ผ่านหลักสูตรและโครงการที่หลากหลายของสถาบันขงจื่อฯ

2. จัดโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน

3. เป็นศูนย์กลางจัดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ( HSK / HSKK / YCT ) 

4. เป็นศูนย์ข้อมูลและดำเนินการประสานงานการศึกษาต่อในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน

สถาบันขงจื่อฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของภาษาจีน จึงได้จัดตั้งห้องเรียนขงจื่อฯ ให้กับโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ให้แพร่กระจายออกไปในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง และยังจัดกิจกรรมส่งเสริมเรียนการสอนภาษาจีนอีกมากมาย เช่น การแข่งขันวัดระดับความรู้ภาษาจีน การพูดสุนทรพจน์จีน และการคัดลายมือจีน เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มีการจัดโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้วัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนของสถาบันขงจื่อฯ นั้นเป็นไปตามเป้าหมาย

ด้านการกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมจีน

การจัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมจีนเป็นกิจกรรมเด่นของสถาบันขงจื่อฯ ที่มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไป ได้มาเข้าร่วมสัมผัสกับวัฒนธรรมของประเทศจีนอย่างแท้จริง เช่น กิจกรรมในเทศกาลตรุษจีน เทศกาลไหว้พระจันทร์ เทศกาลไหว้บะจ่าง เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมเปิดบ้านสัมผัสวัฒนธรรมจีน ( Open House ) ให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้ ซึมซับและเข้าใจวัฒนธรรมจีนมากยิ่งขึ้น ได้แก่กิจกรรมการชงชาจีน การเขียนพู่กันจีน การแต่งกายจีนโบราณ สาธิตการทำอาหารจีน ศิลปะการถักเชือก การตัดกระดาษจีน รำไทเก๊ก ศิลปะกังฟู นาฏศิลป์จีน การร้องเพลงจีน เป็นต้น

 

川登喜大学素攀孔子学院

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี

57 หมู่ 2 ถนน สุพรรณบุรี ป่าโมก อ.เมือง

จ.สุพรรณบุรี 72000

โทร. (66) 035969624 #6608

E-mail: cissdu@gmail.com

เว็บไซต์confucius.dusit.ac.th

FACEBOOK: https://www.facebook.com/cisdus.suphanburi

抖音: dysjha5qsag0

Wechat:

Introduction