สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรีเปิดอบรมฟรี “ภาษาจีนสำหรับครูปฐมวัยออนไลน์”

268

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรีเปิดอบรมฟรี  “ภาษาจีนสำหรับครูปฐมวัยออนไลน์”

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมมือกันจัด “โครงการอบรมการสอนภาษาจีนสำหรับครูปฐมวัยผ่านระบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563” เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะภาษาจีนและทักษะการสอนภาษาจีนให้กับครูปฐมวัย ซึ่งรุ่นแรกได้เปิดให้กับนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รมป.) เท่านั้น และปีนี้ได้เปิดโครงการอบรมให้กับ นักเรียน-นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือประชาชนทุกคนที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย จึงไม่ต้องผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามที่กำหนด และไม่ได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ แต่หากลงทะเบียนพร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียม 500 บาท จะได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามที่กำหนด ถือเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เนื้อหาในการอบรมจะเกี่ยวกับการสอนภาษาจีนแก่เด็กปฐมวัย เน้นเทคนิคการสอนภาษาจีนสำหรับครูปฐมวัยและคำศัพท์ทั่วไป เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร และสามารถใช้ภาษาจีนกับเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อบรมตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ถึง พุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เรียนทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 13.00 – 14.00 น. จำนวนทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มี.ค.2563 สมัครผ่านhttp://dusit.ac.th/onlinecourse/login หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ID Line : @080buodl