• ภาษาไทย
  • 中文
  • English

地址

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี
57 หมู่ 2 ตำบลโคกโคเฒ่า ถนนสุพรรณบุรี -ป่าโมก
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

电话

电话: 0066-35-550738
传真: 0066-35-550739