• ภาษาไทย
  • 中文
  • English

โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับผู้บริหาร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต     ได้ร่วมมือกับสำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ)HAN BAN(จัดโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน  สำหรับผู้บริหาร ณ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร ได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับความรู้ ความสามารถด้านภาษาจีน ให้แก่ผู้บริหารในโรงเรียนความร่วมมือ

โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับนักเรียนนักศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยกวางสี    สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโครงการค่ายฤดูร้อนสำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่เรียนภาษาจีนและผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ( HSK )  ณ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนักเรียนและนักศึกษา ในโครงการความร่วมมือ มีโอกาสเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนตลอดจนได้รับประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการพัฒนา และยกระดับความรู้ ความสามารถด้านภาษาจีนให้แก่ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยในอนาคต

การบรรยายทางวิชาการ

เพื่อให้คนไทยได้เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมจีนได้มากขึ้น อีกทั้งได้เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขวางรับรู้ข่าวสารรวมทั้งความรู้ใหม่ๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มาบรรยายพิเศษให้ความรู้ต่างๆ อาทิเช่น ประวัติศาสตร์จีน พัฒนาการทางภาษาและอักษรจีน ระบบเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาของจีน ชนเผ่าในประเทศจีน วัฒนธรรมชาวจ้วง เป็นต้น ซึ่งในแต่ละครั้งจะมีการจัดบรรยายให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและสถานศึกษาในความร่วมมือรวมทั้งสมาคมต่างๆ ให้มีโอกาสได้เข้ามารับฟังการบรรยายทางวิชาการด้วย

การอบรมศิลปกังฟูและนาฏศิลป์จีน

ปัจจุบันนี้ ประเทศจีนได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในสังคมโลกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ให้ความสำคัญในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรม เป็นอันดับต้นๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ภาษาจีนได้รับความนิยมและแพร่หลายอย่างรวดเร็ว   ทางสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความประสงค์จัดทำโครงการอบรมศิลปะกังฟูและนาฏศิลป์จีน เพื่อเผยแพร่ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตลอดจนนักเรียนโรงเรียนความร่วมมือได้เรียนรู้และเข้าใจในศิลปะทั้งสองแขนงอย่างถูกต้องอีกทั้งได้ฝึกออกกำลังกายทำให้จิตใจแจ่มใส สุขภาพแข็งแรงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพและเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของจีนตามหลักการของสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี อีกทั้งมุ่งหวังให้ภาษาจีนและประเทศจีนได้เป็นที่รู้จักและเข้าใจของนักศึกษาทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย

การอบรมการเขียนตัวอักษรจีนและการวาดภาพแบบดั้งเดิมของประเทศจีน

ปัจจุบันภาษาจีนเป็นภาษาที่มีความสำคัญและเป็นภาษาที่เรียนยากภาษาหนึ่งในโลก การเรียนการสอนภาษาจีนแพร่หลายไปทั่วโลก ทำให้มีผู้คิดค้นและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยหลายรูปแบบ  สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนมีความหลากหลาย  อาทิ การ์ดภาพ   บัตรคำศัพท์   หุ่นมือ  ฯลฯ    สื่อต่างๆ ที่น่าสนใจและแปลกใหม่สามารถกระตุ้นและดึงดูดความสนใจของผู้เรียนยิ่งขึ้น   ทางสถาบันขงจื่อฯ  จึงได้จัดทำโครงการเรียนภาพวาดจีน  เพื่อมุ่งหวังและดึงดูดให้นักเรียนสนใจในการเรียนการสอนที่เหมาะสมให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น